THỐNG KÊ TRUY CẬP


NHCSXH huyện Quảng Uyên: Họp Ban đại diện hội đòng quản trị quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2013

       Ngày 24/04/2018, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Uyên tổ chức Hội nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị để đánh giá kết quả công tác hoạt động quý I và bàn phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018.

Đồng chí Hoàng thị Hiếu, Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng ban đại diện HĐQT NHCS phát biểu chỉ đạo

      Trong quý I năm 2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện đã chỉ đạo và triển khai kịp thời các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của HĐQT - NHCSXH Việt Nam đến với các hộ nghèo, các đối tượng chính sách, đáp ứng kịp thời của các đối tượng vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn. Tổng nguồn vốn đến ngày 31/03/2018 là: 209 tỷ 162 triệu đồng, giảm 4 tỷ 753 triệu đồng so với đầu năm 2017; Trong đó nguồn vốn trung ương: 194 tỷ 981 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương là 598 triệu đồng, (Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh 500 triệu đồng, ngân sách huyện 98 triệu đồng). Tổng số tiền huy động đến 31/03/2018 là 13 tỷ 583 triệu đồng, đạt 85,5% KH giao, trong đó huy động tổ chức các cá nhân là 5 tỷ 446 triệu đồng, đạt 79% KH, tăng 1 tỷ 142 triệu đồng so với đầu năm; huy động cá nhân tại điểm giao dịch xã là 4 tỷ 376 triệu đồng, đạt 87,92% Kh, tăng 899 triệu đồng, huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK&VV thông qua người nghèo và các đối tượng chính sách khác là 3 tỷ 762 triệu đồng, đạt 91,64% KH, tăng 257 triệu đồng. Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, doanh số cho vay 03 tháng đầu năm là 9 tỷ 704 triệu đồng/ 5. 282 khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ 14 tỷ 864 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay đến 31/03/2018 là 208 tỷ 715 triệu đồng, giảm 5 tỷ 161 triệu đồng, đạt 93,26% KH, giảm chủ yếu tập trung ở chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo và sản xuất kinh doanh. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Uyên thường xuyên  tổ chức kiểm tra chất lượng, hiệu quả nguồn vốn đầu tư, phối hợp với các tổ chức hội tuyên truyền về cơ chế chính sách của Đảng, các quy định, quy trình cho vay của NHCSXH đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Các đại biểu dự cuộc họp  

      Nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2018, Ban đại diện HĐQT tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai chỉ thị số 40-CT/TW và bám sát các nội dung chỉ đạo của HĐQT, NHCSXH cấp trên và tiếp tục phối kết hợp với các cơ quan, liên quan, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh giao, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, xử lý kịp thời nợ đến hạn, nợ rủi ro, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gửi tiền tiết kiệm, tại các điểm giao dịch, góp phần đáp ứng nhu cầu vay vốn, giải quyết việc làm trên địa bàn toàn huyện.

 

                                                                        Kiên Cương - Trần trung      

                                                                 Đài TT – TH huyện  Quảng Uyên