THỐNG KÊ TRUY CẬP


Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện mới ban hành (đợt I/2018)

     Ngày 03/5/2018, Huyện ủy Quảng Uyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện mới ban hành (đợt I/2018) cho các chi đảng bộ trực thuộc và cấp ủy của 17 đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

 Lãnh đạo thường trực Huyện ủy quán triệt nội dung học tập nghị quyết cấp trên

     Hội nghị lần này các đại biểu được nghe: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 11/01/2018); Nghị quyết số 23- NQ/T W ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định huớng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 29- KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân; Quyết định số 99- QĐ/TWngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tực phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 19- CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ me trong tình hình mới; Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên; Quy định số 102- QĐ/TW ngày 15/01/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 04- HĐ/UBKTTW ngày 22/03/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/01/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm: Quyết định số 668-QĐ/UBKTTW ngày 01/12/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về quy định ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 02/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018; Quy định số 126- QĐ/TU ngày 29/02/2018 của Bộ chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định 127-QĐ/TU ngày 01/03/2018 của Ban Bí thư chức năng nhiệm vụ mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường thị trấn; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018):  Kết luận số 30-KL/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn: Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tấp nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng: Thông tư số 1539/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 Thông tư quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với các cơ quan của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị

     Sau Hội nghị này, Thường trực Huyện Ủy Quảng Uyên đề nghị; các cấp ủy, đảng, các chi đảng bộ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị,  Nghị quyết  của BCH Trung, của tỉnh, của huyện   mới ban hành (đợt I/2018) đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân để sớm đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

                                                                    Kiên Cương - Trần Trung      

                                                              Đài TT – TH huyện Quảng Uyên