THỐNG KÊ TRUY CẬP


Triển khai công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2018

      Chiều ngày 08/5/2018, huyện Quảng Uyên tổ chức hội nghị triển khai công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQPAN) năm 2018.

Đồng chí Nông Văn Thông - Chủ tịch Hội đồng GIáo dục Quốc phòng- An ninh huyện Quảng Uyên quán triệt tại hội nghị

      Năm 2017, huyện cử 1 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2 tại Quân khu I, 3 đ/c tham gia lớp đối tượng 3 tại Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng và 278 đ/c tham gia lớp đối tượng 4 tại huyện, đạt 100% KH. Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 1.021 học sinh THPT, kết quả 74 em xếp loại giỏi, 476 em xếp loại khá; kiểm tra bắn đạn thật 105 em với kết quả 16 giỏi, 51 khá và 39 em đạt yêu cầu. Trong quá trình triển khai thực hiện công tác GDQPAN, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của bản thân về lĩnh vực QPAN. Xác định rõ đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc, góp phần làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương được củng cố và tăng cường; giúp bà con nhân dân yên tâm phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế đó là: Việc tham mưu của một số cơ quan thường trực giúp việc cho Hội đồng GDQPAN các cấp chưa nhạy bén, kịp thời, chưa phát huy được lợi thế của địa phương nên chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao.

Đồng chí Lý Văn Luân - Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Uyên thông qua dự thảo báo cáo công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Quảng Uyên năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

      Năm 2018, Hội đồng GDQPAN huyện Quảng Uyên tiếp tục quán triệt, triển khai sâu sắc các quan điểm, chủ trơng, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác GDQPAN; đặc biệt là Chỉ thị số 12 - CT/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong việc nâng cao chất lượng GDQPAN cho toàn thể nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và huyện, cơ quan chuyên môn cần phải thực hiện tốt chức năng tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cho cấp ủy chính quyền địa phương về GDQPAN trên địa bàn.

                                                                  Anh Bảo - Minh Thọ    

                                                               Đài TT - TH Quảng Uyên