THỐNG KÊ TRUY CẬP


Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 59

Huyện ủy Quảng Uyên:

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 59

      Chiều ngày 14/5 Huyện ủy Quảng Uyên phối hợp với trường chính trị Hoàng Đình Giong tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 59 huyện Quảng Uyên.

 Lãnh đạo trường chính trị Hoàng Đình Giong phát biểu khai mạc lớp học. 

     Lớp học diễn ra trong 09 tháng bắt đầu từ tháng 5/2019 đến tháng 1/2020 với 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian 09 tháng các học viên sẽ được nghiên cứu các nội dung: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Tình hình nhiệm vụ của địa phương. Kết thúc lớp học, các HV tiến hành nghiên cứu thực tế và viết khóa luận, thi tốt nghiệp để Ban Tổ chức lớp học đánh giá và xếp loại cho học viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

    Qua khóa học các học viên sẽ được chuẩn hoá về kiến thức và nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị cũng như năng lực quản lý, vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

                                                                                Mai Hiên – Trần Tuân  

                                                                                 Đài TT – TH Quảng Uyên